В) 2 және 4 4 страница

А) шағылған жарық толқыны

$$$ 413

Екі толқынның геометриялық жол айырымы дегеніміз:

A) толқындар жүріп өтетін жолдар айырымының ұзындығы

$$$ 414

Егер интерференциялық жолақтың ені 1 мм болса, онда экранның 5 см-де қанша жарық жолағы байқалатын болады?

E) 50

$$$ 430

Егер поляризатор мен анализатор арасындағы бұрыш 30о болса, онда анализатор арқылы өтетін жарық интенсивтігі табиғи жарық интенсивтігінен неше есе кіші?

C) 8/3 есе

$$$ 433

Егер жарық түсетін диэлектриктің сыну көрсеткішін екі есе өсірсе, онда Брюстер бұрышының тангенсі қалай өзгереді?

A) 2 есе өседі

$$$ 445

En және Em – жарық кванттарын жұтқанға дейінгі және жарық кванттарын жұтқаннан кейінгі атомның сәйкес стационар күйлерінің энергиялары. Атом қандай жағдайда сәулені жұтады?

C)

$$$ 462

Ені 2 мкм саңылаудан байқалатын дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы

1 мкм болса, дифракция бұрышы неге тең?

B) 300

$$$ 494

Ені 2 мкм саңылаудан байқалатын дифракция кезінде дифракция бұрышы 30о болғандағы сәулелердің жол айырымы неге тең?

E) 1 мкм

$$$ 676

Егер микробөлшектің координатасының анықталмағандығы 3 есе кемісе, оның импульсінің ең кіші анықталмағандығы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады

$$$ 691

Егер кристалдағы электрондардың энергетикалық деңгейлерінің рұқсат етілмеген зонамен шектесетін валенттік зонасы толығымен толтырылған болса, онда кристалл:

D) Диэлектрик немесе шала өткізгіш

$$$ 695

Егер р-типті шала өткізгіштің потенциалы jр және n-типті өткізгіштің потенциалы jn қандай болғанда, p-n ауысуы арқылы негізгі ток тасымалдаушылардың электр тогы өтеді?

В) jр>0, jn<0

ЖЖЖ


$$$ 5

Жүрген жол мен уақыт арасындағы тәуелділік Х=А+Вt+Ct3 теңдеуімен өрнектеледі, мұндағы А=4м, В=2м/с, С=0,2 м/с3. Бақылау басталғаннан соң, 2с уақыт өткеннен кейінгі үдеудің сан мәнін табыңыз.

А) 2,4 м/с2

$$$ 24Жоғары қозғалған лифт еденінде массасы 5 кг дене жатыр. Лифт үдеуі 2 м/с2. Лифт еденіне әсер етуші ауырлық күшін табыңыз. g=10 м/с2.

В) 60 Н

$$$ 80

Жазық толқын үшін берілген Z=Zocos(wt – kx) теңдеуінен толқындық санды көрсетіңіз.

D) k

$$$ 115

Жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісінен және жүйенің сыртқы денелерге қарсы атқаратын жұмысынан тұрады десек, оның формуласын көрсетіңіз.

А) Q= DU+A

$$$ 119

Жерді қоршаған атмосфера молекулалары бірте-бірте ғарыш кеңістігіне ұшып кетіп жатады. Осы кезде атмосфера энтропиясы қалай өзгереді?

А) азаяды

$$$ 120

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу алып, оның 60 Дж мөлшерін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қаншаға тең?

С) 40%

$$$ 128

Жылу алмасу құбылысының қай түрінде: жылу өткізгіштік, конвекция немесе сәулелену кездерінде зат тасымалданбайды?

Е) жылу өткізгіштік және сәулелену

$$$ 184

Жолаушы аз уақытта салмақсыздық күйде болу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан қанша жылдамдықпен қозғалуы керек? = 10 м/с2.

В) 20 м/с

$$$ 189

Жер бетіне қатысты массасы 3 кг дене 2 м биіктікте орналасқан. Ол дененің потенциялық энергиясын есептеңіз. (g=10 м/с2)

D) 60 Дж

$$$ 212

Жазық толқын теңдеуін жазыңыз.

B)

$$$ 251

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Жылу машинасының ПӘК-і неге тең?

B) 60%

$$$ 261

Жылу двигателінің қыздырғышы мен суытқышының температурасын бірдей градусқа арттырды. Бұл кезде двигательдің ПӘК-і қалай өзгереді?D) кемиді

$$$ 262

Жылу машинасы қыздырғыштан жылу мөлшерін алады, ал суытқышқа береді, осы кезде А жұмысы істеледі. Двигательдің ПӘК-ін анықтаңыз.

C)

$$$ 340

Жарық толқынының тербеліс периоды 2 есе кеміген кезде толқын ұзындығы қалай өзгереді?

Е) 2 есе кемиді

$$$ 379

Жылу сыйымдылығы 20 Дж/К дене 100оС-дан 20оС-ға дейін суыған. Дененің алған жылу мөлшерін анықтаңыз.

D) –1,6 кДж

$$$ 393

Жылуөткізгіштік құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады?

С) энергия

$$$ 442

Жерден қандай биіктікте ауырлық күші оның Жер бетіндегі мәнінің 36%-ін құрайды? (Жер радиусы 6300 км).

A) 4200км

$$$ 452

Жүзгіш өзен ағысына қарсы жүзіп келеді. Жүзгіштің жағаға қатысты жылдамдығы 1,5 м/с, өзен ағысының жылдамдығы 0,5 м/с. Жүзгіштің суға қатысты жылдамдығы неге тең?

D) 2 м/с

$$$ 461

Жабық ыдыстағы 27оС температурадағы газ қысымы 75 кПа болған. t=-13oC температурада оның қысымы қандай болады?

B) 65 кПа

$$$ 466

Жер бетінде денеге 36 Н бүкіләлемдік тартылыс күші әсер етеді. Жер бетінен 2RЖер ара қашықтықтағы тартылыс күші неге тең?

B) 9 Н

$$$ 468

Жердің тартылыс өрісіндегі (g=const) дененің жұмысы қай формула бойынша анықталады?

A) A=mgDh

$$$ 471

Жеңіл автомобильдің жылдамдығы жүк автомобилінің жылдамдығынан 4 есе көп, ал жүк автомобилінің массасы жеңіл автомобильдікінен 2 есе көп. Е1 жеңіл және Е2 жүгі бар автомобильдердің кинетикалық энергияларының мәндерін салыстырыңыз.

D) Е1=8Е2

$$$ 537

Жазық конденсатор ток көзiнен зарядталып, кейiн ток көзінен ажыратылған. Онан соң конденсатор астарларының арасы e=2-ге тең диэлектрикпен толтырылып және астарларының қашықтығы екi есе арттырылған. Конденсатордағы потенциалдар айырымы қалай өзгерген?

E) өзгермеген

$$$ 734

Жазық конденсатордың пластиналар арақашықтығын 4 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?

С) 2 есе артады

$$$ 753

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?

D) 60%

$$$ 757

Жылу машинасы Карно циклі бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2 кДж жылу алып осының нәтижесінде 1,7 кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасы 200С. Қыздырғыштың температурасы қандай?

Е) 492К

$$$ 764

Жылу машинасының ПӘК-і дегеніміз не?

C) Газдың бір циклде жасалынған жұмысының қыздырғыштан алынған жылуға қатынасы.

$$$ 765

Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады:

E) Термодинамиканың І бастамасы.

$$$ 767

Жылу изоляцияланған жүйедегі процесс:

С) адиабаталық

$$$ 771

Жылу машинасы қыздырғыштан алынған жылудың 60%-н салқындатқышқа береді. Егер қыздырғыштың температурасы 450 К болса, салқындатқыштың температурасы қандай?

E) 270 K

$$$ 781

Жүйенің жылу мөлшерін қай формуламен есептеуге болады?

D)

$$$ 814

Жылу өткізгіштік процесін тудырушы себеп:

В) Температура градиенті

$$$ 816

Жылу өткізгіштік процесін өрнектейтін негізгі теңдеуді көрсетіңіз.

B)

$$$ 828

Жазық конденсатор сыйымдылығының формуласының түрі:

D)

$$$ 892

Жазық конденсатор тұрақты ток көзіне қосылған және сұйық диэлектрикке батырылған (диэлектрлік тұрақтысы e). Конденсатордағы электр өрісінің диэлектрикке батыруға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е) кернеуліктерін салыстырыңыз:

В) Е0 = eЕ

$$$ 986

Жазықтықтары бір - біріне параллель, екі катушка суретте көрсетілгендей, ұзын жіпке ілінген. Екінші катушка қысқаша тұйықталған. Бірінші катушка ток көзіне қосылғанда катушкаларда не байқалады:

А) Катушкалар бір - біріне қарама-қарсы жаққа ауытқиды

$$$ 1044

Жер бетінен һ биіктіктегі еркін түсу удеуінің теңдеуі:

(М – Жердің массасы, R – Жердің радиусы)

D)

$$$ 1141

Жиіліктері тең бірдей бағытталған екі гармониялық тербелістерді қосқанда ..... тербеліс пайда болады:

D) Сол бағыттағы, сондай жиіліктегі гармониялық тербелістер.

$$$ 1152

Жиілігі ν=1Гц материалдық нүктенің тербеліс периодын табыңдар:

Е) 1 с

$$$ 1076

Жүрілген жолы S, айнымалы күштің жасайтын жұмысы неге тең (Fs-күштің қозғалыс бағытындағы проекциясы):

А)

$$$ 1077

Жерден h биіктіктегі дененің потенциалдық энергиясының дұрыс өрнегін көрсетіңіз (R0 – Жер радиусы).

Е)

$$$ 1215

Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы W шамасының мағынасы қандай?

В) Бір молекуланың потенциалдық энергиясы.

$$$ 1221

Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын формуласындағы n0 шамасының мағынасы қандай:

В) Жер бетінен h=0 биіктіктегі газ концентрациясы

$$$ 1235

Жылу машинасы бір циклде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады да суытқышқа 60 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?

А) 40%

$$$ 5

Жарық сәулесі екі ортаның шекарасына 600-пен түсіп, 300-пен сынады. Екінші ортаның бірінші ортаға қатысты сыну көрсеткіштерінің қатынастарын табыңыз.

А)

$$$ 543

Жарықтың түзу сызықты тараудан ауытқу құбылысы қалай аталады?

В) Дифракция

$$$ 545

Жарық дифракциясы қалай тұжырымдалады?

С) Бөгеттер мен саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралуынан ауытқуы
$$$ 6

Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына 600-пен түседі. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз.

С) 300

$$$ 140

Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткендегі толық ішкі шағылуының шекті бұрышы 300. Осы ортаның сыну көрсеткішін анықтаңыз.

A) 2,0

$$$ 188

Жарық сәулесі екі ортаның бөліну шекарасына 54024¢ -ке тең Брюстер бұрышымен түсіп тұр. Шағылған және сынған сәулелер арсындағы бұрыш неге тең?

C) 900

$$$ 271

Жарық екі ортаны бөлетін шекараға a=300 бұрышпен түседі. Бірінші ортаның сыну көрсеткіші , ал екінші ортаныкі . Сыну бұрышы қандай болады?

С) 600

$$$ 582

Жарықтың тек қана кванттық қасиеттерімен түсіндірілетін құбылысты

көрсетіңіз.
А) Комптон эффектісі

$$$ 610

Жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз:

D) 1,5×108 м/с

$$$ 7

Жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.

D) 1,5×108 м/с

$$$ 8

Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткен кездегі шекті бұрышы 300-қа тең. Осы ортаның сыну көрсеткішін табыңыз.

А) 2,0

$$$ 10

Жұқа линзаға жарық сәулесі түседі. Линзадан сынғаннан кейінгі жарықтың жүрісін таңдаңыз.


А) 1

$$$ 11

Жинағыш линзаға, суретте көрсетілгендей, параллель сәулелер шоғы түседі. Суретте қандай нөмірмен линза фокусы белгіленген?


D) 4

$$$ 13

Жарықталынудың өлшем бірлігін көрсетіңіз.

D) лк

$$$ 14

Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсетіңіз.

В) лм

$$$ 15

Жарқыраудың өлшем бірлігін көрсетіңіз.

E) лм/м2

$$$ 17

Жарық ағынының денелік бұрышқа қатынасы :

E) жарық күші

$$$ 18

Жарық күші 100 кд шам, радиусы 1 м дөңгелек столдың орталығынан 1 м биіктікте ілулі тұр. Стол шетіндегі жарықталынуды табыңыз.

С) 25× лк

$$$ 24

Жарық сәулесі шыныдан вакуумге өтеді. Шекті бұрыш ішек=420. Шыныдағы жарық жылдамдығын анықтаңыз (sіn420=0,67).

А) 201 Мм/с

$$$ 33

Жарық оптикалық жол айырымы 12,1 мм болатын алмаз пластинкасы арқылы өтеді. Алмаздың сыну көрсеткіші 2,42. Пластинканың қалыңдығын табыңыз.

E) 5 мм

$$$ 54

Жазық толқын үшін Френельдің m-нші зонасының радиусын көрсетіңіз.

С)

$$$ 76

Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең болады?

D) 900

$$$ 83

Жарық векторының барлық бағытта тең тербелетін жарық … деп аталады.

А) табиғи

$$$ 84

Жарық векторы тербелістерінің бағыттары қандай да бір жолмен реттелген болса, онда мұндай жарық

В) поляризацияланған

$$$ 89

Жарықтың поляризациялану жазықтығын бұруға қабілеттілігі бар заттар қалай аталады?

А) оптикалық активті

$$$ 146

Жарық көзінен (шамнан) ауданға дейінгі қашықтықты 1 м-ден 5 м-ге дейін өзгерткенде, дөңгелек аудан центрінің жарықтылығы қанша есе кемитіндігін анықтаңыз. Шам дөңгелек центрінің үстінде ілулі тұр.

B) 25 есеге

$$$ 147

Жарық күші 1000 кд эталонды жарық көзінен 15 см қашықтықта және зерттелетін жарық көзінен 45 см қашықтықта тұрған беттің бірдей жарықтылығы фотометрде байқалған. Жарық көзінің жарық күшін анықтаңыз.

E) 9000 кд

$$$ 149

Жазық айнаға перпендиуляр бағытта нүктелік жарық көзі v=3 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Кескін жарық көзіне қандай жылдамдықпен жақындайды?

D) 6 м/с

$$$ 172

Жарық толқыны затта 0,015 мкс уакытта 3 м аралыққа таралса, онда заттың сыну көрсеткіші қаншаға тең?

C) 1,5

$$$ 174

Жазық монохроматты толқын саңылауға нормаль бағытта түскен кезде, экран қараңғы болып қалу үшін саңылауға қанша Френель зонасы сыяды?

B) 22

$$$ 201

Жарық екі ортаның бөліну шекарасына 46о24¢-қа тең Брюстер бұрышымен түседі. Шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?

C) 90о

$$$ 237

Жылдамдықты Х осі бойымен қозғалған кезде Dv=1 см/c дәлдікке дейін анықтауға болады. Массасы m = 10-13 г болатын броундық бөлшек үшін координаттың анықталмаушылығының мәнін табыңыз. Дж×c деп алыңыз.

B) » 10-14 cм

$$$ 278

Жарық көзінен шыққан жарық экранның центріне нормаль бойынша түседі. Жарық көзін экраннан 2 еседен артық қашықтыққа жылжытқанда, экран центріндегі жарықтану қалай өзгереді?

Е) 4 есе азаяды

$$$ 285

Жинағыш линзадан 15 см қашықтықта орналасқан дененің линзадан 30 см қашықтықта кескіні пайда болса, оның ұлғайтуы қандай болады?

А) 2

$$$ 287

Жинағыш линзаның оптикалық күші 6 дптр. Линзадан 25 см қашықтықта заттың жалған кескінін алу үшін, оны линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?

А) 10 см

$$$ 293

Жарық сәулесі бір ортадан екінші ортаға өткенде, түсу бұрышы 30о-қа тең болып, ал сыну бұрышы 60о болған. Екінші ортаның бірінші ортамен салыстырғандағы салыстырмалы сыну көрсеткіші қандай болады?

В)

$$$ 301

Жарық толқынының оптикалық тығыздау ортаның шекарасынан шағылғанда тербелістер фазасы -ге өзгереді. Түскен және шағылған толқындарының оптикалық жол айырымы қандай болады?

D) /2

$$$ 308

Жиіліктері 5×1014 Гц когерентті толқындар ауадағы нүктеде интерференцияға түседі. Сәулелердің жол айырымы 2,4 мкм болса, нүктеде жарық күшейе ме, әлде азая ма? Неліктен?

С) күшейеді, себебі жол айырымы жарты толқындардың жұп санына тең

$$$ 309

Жиіліктері бірдей жарық көздері бақылаушыдан 12 м және 15 м қашықтықта орналасқан. Егер фазалар айырмасымен болса, толқын ұзындығы қанша?

А) 4 м

$$$ 320

Жарық толқынының ұзындығын өлшеу үшін периоды d дифракциялық торды пайдаланған. Экранда бірінші ретті максимум орталық максимумнан l қашықтығында орналасқан. Экран мен тор аралығы L. Жарық толқынының ұзындығы қандай?

В)

$$$ 324

Жарықтың аномаль дисперсиясы қандай формуламен өрнектеледі?

А)

$$$ 326

Жарық шыны бетінен шағылғанда, толық поляризацияланады. Егер сыну бұрышы болса, шынының сыну көрсеткіші қандай болады?

D)

$$$ 327

Жарық ауадан кристалға түскенде Брюстер бұрышы 600-қа тең болады. Кристалдың сыну көрсеткіші қандай болады?

D)

$$$ 354

Жиілігі 15×106 Гц-ке тең фотонның энергиясы, жиілігі 5×106 Гц фотон энергиясынан неше есе көп болады?

В) 3 есе

$$$ 404

Жылдамдығы болатын a-бөлшек, зарядталған конденсатор астарлары арасына кірді. Электр өрісінде ол қандай бағытта қозғалады?


С) 3-ші бағытта

$$$ 408

Жазық айна алдында тұрған нәрсе одан 1 м қашықтыққа жылжытылды. Осы кезде нәрсе мен кескіннің ара қашықтығы қаншаға артты?

B) 2

$$$ 411

Жарық толқындардың интерференция құбылысының байқалу шарты:

A) интерференцияланатын толқындардың когеренттілігі

$$$ 412

Жарықтың оптикалық жол ұзындығы деп жолдың геометриялық ұзындығының:

C) сыну көрсеткішіне көбейтіндісін

$$$ 426

Жарық дисперсиясы дегеніміз:

B) ортаның сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігі

$$$ 429

Жарық поляризацияланған болып табылады, егер:

E) жарық векторының тербелістері бір жазықтықта жүзеге асатын болса

$$$ 434

Жарық диэлектрикке 30о-қа тең Брюстер бұрышымен түскен кездегі шағылу бұрышы неге тең?

A) 300

$$$ 475

Жарықтың ең үлкен толқын ұзындығына қандай түс сәйкес келеді?

B) қызыл түске

$$$ 477

²Жылулық сәулелену² деп … айтады.

A) энергия көзі заттағы бөлшектердің жылулық қозғалысы болып табылатын электромагниттік сәуле шығаруын

$$$ 488

Жарық толқынының ұзындығы 500 нм, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық неге тең?

B) 3 м

$$$ 502

Жарық фотонының жиілігі 3 есе артса, оның массасы қалай өзгереді?


8767564336517217.html
8767622498085806.html

8767564336517217.html
8767622498085806.html
    PR.RU™