E) іске қатысушы басқа адамдарға сұрақтар қоюға

6. Азаматтық сот ісін жүргізуде жоғары қадағалаудағы жүзеге асыратын
прокуратураның қызметін реттейтін заң актілері:

А) «Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

В) Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі

С) заңды күшіне енген сот шешімдері, ұйғарымдары және қаулылары

D) Қазақстан Республикасының Конституциясы

E) Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы
Ғ) Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі

G) Қазакстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

7. Сотта өкіл бола алмайды:

А) Өкілді органдардың депутаттары

В) Жоғарғы білім жоқ тұлғалары

С) Заң білімі жоқ тұлғалары

D) Асырап алушылар

E) Ата-анасы

F) Туыстары

8. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың соттауына жататын азаматтық істер:

А) Кәсіпкерлік қызмет процесінде пайда болатын істер

В) Тасымалдау шартынан шығатын тасымалдаушьшардың талап арыздары бойынша істер

С) Баланың тұрғылыкты жерін анықтау туралы істер

D) Азаматтық тұрғын үй, экологиялық және т.б. құқықтық қатынастан шығатын көптеген даулар

E) Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлікке құқығымен байланысты
істер

Ғ) Азаматтық құқықтық сипаттағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдары мен Қазақстан Республикасының субъектілерінің мемлекеттік билік органдары арасындағы істер

9. Кассациялық шағымдар, наразылықтар беру тәртібі мен мерзімдері:

А) Шағымдар, наразылықтар шешім, қаулы шығарған сот арқылы беріледі

В) Шағым, наразылық сот шығарған шешім шығарылған күннен бастап он бес күн ішінде берілуі мүмкін

С) Шағым, наразылық сот шығарған шешімнің көшірмелері тапсырылған күннен бастап он күн ішінде берілуі мүмкін

D) Кассациялық шағым немесе наразылық бірінші немесе апелляциялық сатыдағы соттың шешімі, қаулысы, ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап алты ай ішінде берілуі мүмкінE) Прокурордың кассациялық наразылығы, шағымы азаматтық іспен бірге кассациялық сатыдағы сотқа жіберіледі

10. Сот дәлелдеудің пәні болып танылады:

А) Істе дәлелдер жоқтығы

В) Сот өкілінің дәлелдемесі

С) Істің дұрыс шешілуіне маңызы бар тараптардың қарсылықтары

D) Сот мәжілісінде зерттелген

E) Шешім шығаратын бөлмеде зерттелген
Ғ) Талаптарды негіздейтін мән жайлар

G) Мән жайлардың болмағанын анықтайтын мән жайлар

11. Талап қоюшының арнайы құқықтары:

А) Жауапкердің адвокатын сот отырысына кіргізбеуге

В) Сарапшының қортындысымен келіспеуіне

С) Талаптың негізін, пәнің өзгертуге , талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бас тартуға, талапты қайтаруын сұрауға және бітім келсімге келуге

D) Іс материалдармен таныспауға

E) Сот отырысында дөрекі сөйлеп, сот отырысына қатыспауға

F) Судьяға қарсы келуге

12. Азаматтық іс қозғау сатысында судья ұйғарым шығару ретінде келесі
шешімдердің біреуін қабылдайды:

А) істі сотта қарауға дайындау

В) талап арызды қабылдаудан бас тарту

С) талап арызды (арыз, шағым) қабылдау және өз қарауына алу

D) арыз жөнінде сырттай шешім шығару

E) дәлелдемелерді зерттеу тәртібін анықтау туралы
Ғ) талап арыз бойынша шешім шығару

G) азаматтық істі сотта қарауға тағайындау туралы

13. Істі дайындау кезінде судьяның алдына қойылған міндеттері:

А) тараптардан сұрау, куәлардан жауап алуВ) істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы тұлғалар құрамын анықтау және іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа алынатын заңды анықтау міндеттері тұрады

С) қажетті дәлелдемелерді жинау

D) істі дайындау кезінде судьяның алдында дәлелдеу пәнін, іске қатысушы
тұлғалар құрамын анықтау міндеттері тұрады

E) тараптардың қатысуымен істі қарауды қамтамасыз ету

F) сотта іс қарау сот отырысында жүргізіледі

G) сараптама актісін жерінде қарау

14. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы:

А) Сот сараптама тагайындаған жағдайда

В) Соттың болатын орнымен мекен жайы көрсетілмесе

С) азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға жатпаса

D)Тараптар бітімгершілік келсімін жасаса және оны сот бекітсе

E) Қаралып жатқан іс бойынша құқықтық көмек көрсету жөнінде өтініш

жасалса

Ғ) Талап қоюшы талабынан бас тартса және бас тартуды сот қабылдаса

G) Егер жауапкер денсаулығына байланысты ауруханада емделетін болса

15. Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының басталу негіздері:

А) Азаматтық іс жүргізу нормасы

В) Талап қоюшымен мемлекеттік бажды төлеу

С) Сотта істің аяқталуы

D) 1с жүргізу міндеттері мен кұкықтары

E) Сотта істі қозғалуы

F) Азаматтық іс жүргізу құқық субьектілік

16. Сырттай шешімге шағым жасау:

А) Күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң, 1-сатыдағы сот арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап 15-күн ішінде аппелациялық тәртіппен шағым беру

В) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 3 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

С) Шағым жасау 30 күн өткеннен кейін

D) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

E) Сырттай шешімге сарапшы қорытынды береді, содан кейін шағым жасалады

Ғ) Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді

17. Сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздарды кім бере алады:

А) сайлау құқығы бұзылды деп санайтын қоғамдық бірлестік

В) сайлау құқығы бұзылды деп санайтын азамат

С) кез келген адам

D) мемлекеттік органдар

E) сайлаукомиссиясынмүшесі

18. Сот шешіміне апелляциялық шағым жасау құқығы тиесілі тұлғалар:

А) Кез келген тұлғаға

В) Маманға

С) Приставка

D) Іске қатысуға тартылмаған, бірақ сот құқықтары мен міндеттері жөнінде шешім қабылдаған тұлғаларға

E) Тараптарға

Ғ) Іске қатысушы тұлғаларға

19. Заңды күшіне енген сот актілеріне қадағалау тәртібінде шағым, наразылық
беру құқығына ие тұлғалар:

А) Іске қатысушы тұлғалар

В) Аудармашы

С) Облыс прокуроры

D) Маман

Е) Іске қатысқан прокурор

F) Медиатор

G) Тараптар

20. Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін сот актілері:

А) Сырттай шешім

В) Заңды күшіне енген қаулылар

С) Сот бұйрығы

D) Заңды күшіне енбеген қаулылар

E) Заңды күшіне енген шешімдер

F) Заңды күшіне енген ұйғарымдар

21. Сот ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы істің соттылығы:

А) Талап қоюшының тандауы бойынша сотқа

В) Даудың мәні бойынша шешім не іс бойынша іс жүргізуді қысқарту туралы ұйғарым шығарған сотқа беріледі

С) Ұйғарым шығарған сотқа беріледі

D) Кез келген сотқа

E) Қазакстан Республикасының Жоғарғы Сотына

F) Қазақстан Республикасының аралық соттарына

G) Облыстық сотқа

22. Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың, ұйымның азаматтық іс жүргізуге әрекет қабілеттілігі және іс жүргізу қабілеттілігі белгіленеді:

А) Екі жакты келісімдермен

В) Шетелдік ұйымның іс жүргізу құқығына қабілеттілігі ұйым соған сәйкес құрылған шет мемлекеттің заңы бойынша белгіленеді

С) Жеке заңы бойынша

D) Халыкаралық келісіммен

E) Ратификацияланған халықаралык шартпен

F) Арнайы заңы бойынша

23. Қандай жағдайда мемлекеттік баж қайтарылады:

А) төленген мемлекеттік баж күші бар заңдарда талап етілген мөлшерге қарағанда үлкен мөлшерде енгізілгенде

В) арыз қайтарылған жағдайда

С) талап қоюшы талап арыздан бас тартқанда

D) тараптар бітімгершілік келісім жасағанда

E) азаматтық істі қарау кейінге қалдырылғанда

24. Кассациялық сатыда істі қараудың шектері:

А) сот істе бар материалдар бойынша шағымның, наразылықтың дәлелдері шегінде сот актілерінің зандылығы мен негізділігін тексереді

В) сот кассациялық тәртіпте істі қарау кезінде бірінші және апелляциялық сатының сот актілерінің зандылығы мен негізділігін тексереді

С) сот мәлімделген талап шегінде жаңа фактілерді анықтап, тараптың дәлелді себептер бойынша бірінші сатыдағы сотқа беруге нақты мүмкіндігі болмаған жаңа дәлелдемелерді зерттей алады

D) шешім шағым берген тұлғаларға қатысты ғана тексеріледі

E) істе бар материалдар бойынша ғана шағымның, наразылықтың шегінде бірінші және апелляциялық сот актілерін тексереді

25. Бұйрық арқылы іс жүргізудің сот ісінің өзге түрлерінен (талап қою, ерекше талап қою, ерекше сот ісі) айырмашылығы:

А) сот арыз негізінде сот бұйрығымен шығарады

В) мемлекеттік баж төленбейді

С) бұйрықты сот өндірісінде сот талқылауы болмайды

D) нақты айырмашылықтары көзделмеген

E) бұл өндірісте құқық туралы даулар шешіліп, шешім шығарылады

F) сот бұйрығы незініде сот атқару қағазын шығарады

1. Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көзі:

А) Жергілікті атқарушы органың шешімі

В) Сот отырысында төрағалық етушінің тапсырмасы

С) Сот шешімі

D) Салық кодексі

E) Жоғарғы Соты нормативтік қаулысы

F) ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексі

2. Соттың жабық отырысында істі қарау кезінде процеске қатысады:

А) тек қана сот құрамы

В) іске қатысушы адамдардың өкілдері

С) қажет болған жағдайларда куәлар, сарапшылар, мамандар, аудармашылар

D) тек қана тараптар және сарапшылар

E) тек канаіскекатысушытұлгалар және куәлар

F) іске қатысушы адамдар

3. Азаматтық іс жүргізудегі құқықтық қатынастарының түрі:

А) қысқартылған

В) негізгі

С) шарттық

D) қосымша

E) қызметтік-көмек көрсетушілік

4. Сот жарыссөздеріне қатысушылар:

А) сарапшылар

В) дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар

С) куәлар

D) дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар

E) талап қоюшы мен жауапкер

5. Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың кұрамына кіретін процеске қатысушы:

А) хатшы

В) жауапкердің өкілі

С) талап қоюшы

D) сот приставы

E) аудармашы

6. Прокурордың қандай міндеті жоқ:

А) Сот отырысына келу

В) Дәлелдемелерді зерттеуге қатысуға

С) Бітімгершілік келсім жасау

D) Іс материалдарымен танысуға

E) Іс бойынша сот шығындарын өтеуге

F) Іс бойынша қорытынды беру

G) Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге

7. Өкіл арқылы азаматтық іс жүргізуге қатыса алатын тұлға:

А) сарапшы

В) жауапкер

С) маман

D) прокурор

E) үшінші тұлға

F) аудармашы

G) талап қоюшы

8. Мамандандырылған экономикалық соттарға бағынысты азаматтық істер:

А) ата-ана құқықтарынан айыру туралы істер

В) тараптары занды түлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар мүліктік және мүліктік емес даулар жөніндегі істер

С) азаматтардың құқықтары мен міндеттеріне қатысты министрліктердің актілеріне шағым жасау

D) еңбек ұжымы мен әкімшілік арасында, еңбек жағдайын жақсарту жайлы істер

E) бала асырап алу туралы істер

F) корпоративтік даулар

G) тараптары занды тұлғалар болып табылатын мүліктік және мүліктік емес
даулар жөніндегі істер

9. Сот шешімінің орындалуын қайта бұрып атқару жағдайлары:

А) Сот талап қоюдан бас тарту туралы жаңа шешім шығарғанда

В) Шешімді орындауды кейінге қалдырғанда немесе бөліп орындағанда

С) Сот қосымша шешім шығарса

D) Егер сот шешімді дереу орындауға жіберсе

E) Іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым шығарған жағдайда
Ғ) Егер сот берілген соманың, берілуге тиісті мүліктің мөлшерін көрсетпесе
G) Заңды күшіне еніп, орындалған сот шешімінің күші жойылғанда

10. Сот дәлелдеуінің субъектілері:

А) сот приставы

В) сот

С) аудармашы

D) үшінші тұлғалар

Е)тараптар

11. Талап арызды қайтару:

А) Арызғаоған қол қоюға өкілеттігі бар адам қол қойса

В) Іс осы соттың соттауына жатпаса

С) Осы немесе басқа бір соттың іс жүргізуінде сол тараптар арасында, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша дау жөнінде іс бар болса

D) Егерде жауапкердің адвокатты болмаған жағдайда

E) Арызды әрекет қабілеттігі бар адам берсе

12. Арызды қозғалыссыз қалдыру туралы ұйғарым шығарылады, егер:

А) іс осы соттың қарауына жатпаса

В) іс бойынша заңды күшіне енген шешім болса

С) талап арыз заңға сәйкес жасалса

D) талап арызда талап қоюшының мекен-жайы көрсетілмесе

E) талап арызға жауапкерлер мен үшінші тұлғалардың санына қарай талап арыздың көшірмесі қоса тіркелмесе

13. Сот шақыруының мазмұны:

А) Прокуратураның мекен жайы

В) Адресат кім ретінде хабарланып немесе шақырылып отырғандығын көрсету

С) Шақыру қағазын жіберуге сот міндетті емес

D) парламенттің мекен жайы

E) Сот приставының телефоны жазылады

F) Сарапшының қортындысын табыс етеді

G) Соттың атауы мен мекен жайы

14. Куәдан жауап алу тәртібі:

А) Куәнің жауаптарын сот хатамасына тіркелмейді

В) Әрбір куәдан жауап жеке-жеке алынады

С) Куәдан үшінші тұлға ғана жауап алады

D) Судья куәға кез келген сәтінде сұрақ қоюға құқылы

E) Айғақтар қайшылықтарын айқындау үшін куәлар арасында беттестіру жүргізілмейді

15. Сырттай шешімге шағым жасау:

А) Сот істі сырттай іс жүргізу тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығармайды

В) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 3 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

С) Шағым жасау 30 күн өткеннен кейін

D) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

E) Күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң, 1-сатыдағы сот арызды
қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап 15-күн ішінде аппелациялық тәртіппен шағым беру

F) Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді

16. Қазақстан Республикасының соттары ерекше іс жүргізу ісін қарайтын жағдайлар:

А) Қазакстан Республикасының аумағында жауапкер-ұйым орналасқан болса

В) Иесіз деп тану туралы арыз берілген зат Қазақстан Республикасы азаматына тиесілі болғанда

С) Жаңадан анықталған мән-жайлар Қазақстан аумағында болғанда

D) Қазақстан Республикасының аумағында жауапкер-азаматтың тұрғылықты жері болса

E) Жаңсақтығын анықтау туралы арыз берілген азаматтық хал актілерін жазуды Қазақстан Республикасының азаматтық хал актілерін жазуоргандары жасағанда

Ғ) Қазакстан Республикасының аумағында шетелдік тұлғаның басқару органы, филиалы немесе өкілдігі болғанда

G) Шағым жасалып отырған нотариаттық іс-әрекеттерді (оларды жасаудан бас тартуды) Қазақстан Республикасының нотариусы немесе басқа органы жасағанда

17. Апелляциялық сатыдағы сот қабылдайтын актілер:

А) Бұйрық

В) Өкім

С) Түсіндіру

D) Нұсқау

E) Шешім

F) Ұйғарым

18. Сот қадағалауы тәртібімен қайта қаралуға жататын сот актілері:

А) Жергілікті соттардың заңды күшіне енбеген сот актілері

В) Апелляциялық соттың қаулысы

С) Жергілікті соттардың занды күшіне енген сот актілері

D) Кассациялық соттың қаулысы

E) Сот бұйрығы

F) Істің әрі қарай ілгерілеу мүмкіндігіне бөгет болмайтын ұйғарым

G) Кассациялык тәртіппен шағым берілмеген сот актілері

19. Шешімді, ұйғарымды немесе қаулыны жаңадан анықталған мән-жайлар
бойынша қайта қарау туралы арызды беруге құқылы тұлғалар:

А) Прокурор

В) Құқықтары мен заңды мүдделерін шығарылған сот актісі қозғаған өзге де мүдделі тұлғалар

С) Куәлар

D) Сот орындаушысы

E) Сарапшы
Ғ) Аудармашы
G) Маман

20. Апелляциялық қараудың нысанасы (пәні):

А) Диспозитивтілік қағидасының сақталуы

В) Бірінші сатыдағы сот актілерінің заңсыздығы

С) Материалдық кұқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығы

D) Істің әділетсіз шешілуі

E) Бірінші сатыдағы соттың қағидаларды сақтауы
Ғ) Шешімнің мазмұнының сақталуы

21. Қазақстан Республикасының соттарына жүгінуге құкылы шетелдік тұлғалар:

А) Шетелдік азаматтар

В) Қазақстан Республикасының консулдық мекемелеріндегі лауазымды тұлғалар

С) Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары

D) Қазақстан Республикасының азаматтары

E) Шетелдердегі Қазакстан Республикасының елшілері

22. Бір ай мерзім ішінде қандай азаматтық іс қаралып, шешілуге тиіс:

А) алимент өндіріп алу туралы

В) адамды хабар ошарсыз кетті деп тану туралы

С) әкелікті тану туралы

D) азаматтың әрекеті шектеулі деп тану туралы

E) бала асырап алу туралы

F) заңды маңызы бар фактілерді анықтау туралы

23. Сот шешімінің бөліктері:

А) кіріспе, сипаттау, өтпелі, қарар

В) толық сот шешіміңде-кіріспе, сипаттау, дәлелдеу, қарар

С) кіріспе, дәлелдеу, қарар, қорытынды

D) сипаттау, қорытынды

E) қысқартылған сот шешімінде - кіріспе, дәлелдеу, қарар
Ғ) кіріспе, сипаттау, дәлелдеу, қорытынды

24. Кассациялык қараудың нысанасы(пәні):

А) Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттар шығарған, занды күшіне енген қаулылардың заңдылығы мен негізділігін тексеру

В) Бірінші сатыдағы сот актілерінің заңсыздығы

С) Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттар шығарған, заңды күшіне енген шешімдердің заңдылығы мен негізділігін тексеру

D) Істің әділетсіз шешілуі

E) Диспозитивтілік қағидасының сақталуы

Ғ) Бірінші сатыдағы соттың қағидаларды сақтауы

25. Судья сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тартады, егер:

А) Дауды сотқа дейін алдын ала шешу заңдармен белгіленген тәртібін сақтамаса

В) Арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе

С) Арызға оған қол қоюға өкілеттігі жоқ адам қол қойса

D) Ic осы соттың соттауына жатпаса

E) Арыз азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға және шешуге жатпаса

F) Бұл туралы талап қоюшы мәлімдесе

1. Азаматтық іс жүргізу әдістері:

А) Міндеттеу әдісі

В) Диспозитивтік әдісі

С) Мәжбүрлеу әдісі

D) Сендіру әдісі

E) Көндіру әдісі

F) Күштеу әдісі

2. Куәлік жауап беру міндетінен босатылады:

А) азаматтығы жоқ адамдар

В) депутаттар

С) ауқымы заңмен айқындалған жақын туыстары

D) шетел азаматтар

E) кәмелетке толмағандар

F) діни қызметшілер

G) судьялар

3. Азаматтық іске қатысушы тұлғалар (Қазақстан Республикасының АІЖК- нің 44-бабына сәйкес):

А) сарапшылар, мамандар

В) сот отырысының хатшысы

С) ерекше сот ісін жүргізуге қатысатын мәлімдеушілер мен мүдделі адамдар

D) аудармашылар

E) сот приставы

Ғ) прокурор, мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-зі басқару органдары, ұйымдар немесе жекелеген азаматтар (Қазакстан Республикасының АІЖК 56,57 баптары негізінде қатысатын)

4. Процессуалдық тең қатысу:

А) дербес талап мәлімдемейтін үшінші жактың жауапкер жағында іске қатысуы

В) егер талапкер жауапкерді басқа тұлғамен ауыстыруға келіспесе, онда бұл тұлғаны сот екінші жауапкер ретінде іске тарта алады

С) жауапкердің және оның өкілінің іске қатысуы

D) бұл даудың пәніне дербес талап мәлімдейтін үшінші жақтың іске қатысуы

E) іске бірнеше талап қоюшының қатысуы

F) талапкердің және оның өкілінің іске қатысуы

5. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалардың процессуалдық құқықтары:

А) іс бойынша қарсылықтарын мәлімдеуге

В) талап қоюдан бас тартуға

С) соттың шешімін мәжбүрлеп орындатуды талап етуге

D) талап қоюды мойындауға

E) бітімгершілік келісім жасауға

F) іске қатысушы басқа адамдарға сұрақтар қоюға

G) іс материаддарымен танысуға

6. Азаматтық сот ісін жүргізуде жоғары қадағалаудағы жүзеге асыратын прокуратураның қызметін реттейтін заң актілері:

А) Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы

В) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

С) заңды күшіне енген сот шешімдері, ұйғарымдары және қаулылары

D) Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

E) Қазақстан Республикасының Конституциясы

Ғ) Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі

7. Тапсырма бойынша өкілдік ету:

А) Прокурор

В) Заңды тұлғалардың қызметкерлері – осы заңды тұлғалардың істері бойынша

С) Сот приставы

D) Адвокаттар

E) Тергеуші
Ғ) Сарапшы

8. Жалпы ережелер бойынша бірінші саты ретінде азаматтық істерді қарайтын
соттар:

А) аудандық (қалалық) соттарға теңестірілген соттар

В) аудандық соттар

С) облыстық соттар

D) кассациялық сатыдағы сотттар

E) қалалық соттар

9. Сарапшы қорытындысы:

А) Схема, графиктер, кестелер, материалға қоса беріледі және құрамдас бөлігі болып табылады

В) Сот отырысы біткен сон маманға табыс етіледі

С) Сот отырысынан кейін аудармашыға тапсырылады

D) Жазбаша нысанда ұсынылады

E) жеке мөрімен куәландырылады

10. Сот шешімінің орындалуын қайта бұрып атқару жағдайлары:

А) Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру туралы ұйғарым шығарған жағдайда

В) Шешімді орындауды кейінге қалдырғанда немесе бөліп орындағанда

С) Егер сот шешімді дереу орындауға жіберсе

D) Заңды күшіне еніп, орындалған сот шешімінің күші жойылғанда

E) Сот талап қоюдан бас тарту туралы жаңа шешім шығарғанда

F) Іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым шығарған жағдайда

11. Талап арызды қайтару:

А) Арызға оған қол қоюға өкілеттігі бар адам қол қойса

В) Мемлекеттік баж төленсе

С) Арызды әрекет қабілеттігі бар адам берсе

D) Егерде жауапкердің адвокатты болмаған жағдайда

E) Осы немесе басқа бір соттың іс жүргізуінде сол тараптар арасында, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша дау жөнінде іс бар болса

Ғ) арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе

G) Іс осы соттың соттауына жатса

12. Талап арыздың мазмұны:

А) Талап арызға прокурор мен сарапшының корытындысы тіркелуге міндетті

В) Талап арыз ауызша беріледі

С) Талап арызда әрекетке қабілетсіз адамның мүдделері үшін арызы тапсырылады және ол қол қоя алады

D) Жауапкер мен үшінші тұрғаның талап арызда қолы болуы керек

E) Талап арызда талап қоюшы мен жауапкердің қолы болуы тиіс емес
Ғ) Арыз берілетін соттың атауы

G) Арызға қоса тіркелетін кұжаттардың тізбесі көрсетілуге тиіс

13. Істі сотта қарауға әзірлеудің мақсаты:

А) Іс жөнінде сот шығындарын бөлу туралы сұрақтары шешу

В) Сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін көрсету

С) Істі уақытылы шешуді қамтамасыз ету

D) Сот актілерін уақытылы орындау

E) Іс жөнінде дәлелдеме жинау және сот актілерін уақытылы орындау

F) Істің дұрыс шешуін қамтамасыз ету

G) Шешімді орындауды кейінге қалдыру немесе оның мерзімін ұзарту туралы сұрақты шешу

14. Іс жүргізуді сот мынадай негіздері бойыншатоқтата тұруға міндетті:

А) сот сараптама тағайындағанда

В) занды тұлға қайта құрылып жатқанда

С) заңды маңызды бар фактілерін анықтау

D) тарап әрекет қабілеттігінен айырылған жағдайда

E) істе тарап болып табылатын азамат қайтыс болғанда

15. Сырттай шешімге шағым жасау:

А) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 10 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

В) Жауапкеркүшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді

С) Сырттай шешімге сарапшы қорытынды береді, содан кейін шағым жасалады

D) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 3 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

E) Сот істі сырттай іс жүргізу тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығармайды

F) Шағым жасау 30 күн өткеннен кейін

16. Сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздарды кім бере алады:

А) кез келген адам

В) сайлау комиссиясын мүшесі

С) лауазымды адамдар

D) сайлау комиссиясының төрағасы

E) сайлау құқығы бұзылды деп санайтын қоғамдық бірлестік

17. 1-сатыдағы сотының шешіміне апелляциялық шағымды 15 күн ішінде бере алады:

А) Маман

В) Сот приставы

С) Үшінші тұлға

D) Аудармашы

E) Талапкер

18. Заңды күшіне енген сот актілеріне өтініш беруге құқығы бар тұлғалар:

А) Үшінші тұлғалар

В) Аудармашы

С) Пристав

D) Сарапшы

E) Маман

19. Жаңадан анықталған мән-жайлар:

А) Сот бұрын тапсырымаған мән-жайлар

В) Істі мән бойынша шешкен соң пайда болған мән-жайлар

С) Зерттелмеген мән-жайлар

D) Тараптарға белгісіз болған

E) Жаңа мән-жайлар

20. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы іс кімнің арызы бойынша қозғалады:

А) маманның

В) аудармашының

С) сот отырысы хатшысының

D) кез келген адамның

E) прокурордың

F) талап қоюшының

G) жауапкердің

21. Халықаралық ұйымның іс жүргізу құқығына қабілеті белгіленеді:

А) Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасымен

В) Конституциялық Кеңестің қаулысымен

С) Құрылтай құжаттары негізінде

D) Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығымен

E) Нормативтік құқықтық актілермен

Ғ) Ұйым соған сәйкес құрылған халықаралық шарт негізінде

G) Қазақстан Республикасының құзыретті мемлекеттік органымен келісім негізінде

22. Мемлекеттік баж азаматтық іс қозғалғанға дейін төленеді:

А) жауапкермен

В) ерекше өндіріске қатысатын арыз берушімен

С) талапкермен

D) мемлекетпен

E) дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғамен

23. Қосымша шешім шығарудың негізі:

А) егер сот шығындары туралы мәселені сот шешпесе

В) шешімде жіберілген қателерді түзету үшін

С) егер сот құқық туралы мәселені шешіп, алып берілетін соманың мөлшерін көрсетпесе

D) шешім түсініксіз болған жағдайда

E) шешімде жіберілген арифметикалық қателерді түзету үшін
Ғ) қосымша шешімді сот шығармайды

G) егер сот құқық туралы мәселені шешіп, жауапкер жасауға тиісті әрекеттерді көрсетпесе

24. Кассациялық саты келесідей негіздер бойынша шығарылған шешімнің күшін жояды және іс бойыншаіс жүргізуді қысқартады:

А) Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуын қабылдау

В) Іс үшін маңызы бар мән-жайлардың дәлелденбеуі

С)Тараптардың дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісім бекіту

D) Апелляциялық шағымға пікірдің берілмеуі

E) Іске қатысушы тұлғалардың сот отырысына келмеуі
Ғ) Тараптардың бітімгершілік келісімін бекіту

25. Сот бұйрығының мазмұнында керсетілуге тиіс:

А) Борышкерден өндіріп алушының пайдасына немесе тиісті бюджетке өндіріп алынуға жататын мемлекеттік баждың сомасы

В) Өндіріп алынуға жататын ақша соммаларының мөлшері

С) Қатысушы тұлғалар түсініктемелерінің мазмұны

D) Талап қоюдың танылғаны және оны соттың қабылдағаны көрсетіледі

E) Егер оны өндіріп алу заңмен немесе шартпен көзделсе, тұрақсыздық айыбының мөлшері

Ғ) Талап қоюшының талаптары, жауапкердің наразылығы туралы

1. Азаматтық сот өндірісінің түрлері:

А) азаматтық істі сот отырысына әзірлеу

В) жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша азаматтық істі қайта қарау

С) талап қою бойынша іс жүргізу

D) ерекше іс жүргізу

E) сотта азаматтық істі қозғау

F) шешім шығару

2. Қонституциялық қағидасы;

А) сот ісін жүргізу тілі

В) судьялардың тәуелсіздігі

С) диспозитивтік

D) тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы

Е) меншікке қол сұғылмаушылық

3. Істерді қандай сатысындагы сотта қарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады:

А) бірінші және қадағалау сатысындағы

B) қадағалау сатысындағы

С) бірінші сатыдағы сотта

D) апелляциялық немесе кассациялық сатысындағы

E) тек қана апелляциялық сатысындағы

4. Сот жарыссөздеріне қатысушылар:

А) куәлар

В) сот приставы

С) мамандар

D) дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғалар

Е) дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар

F) талап қоюшы мен жауапкер

5. Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның құқығы болып табылмайды:

A) жазбаша түсініктемелер беруге құқығы
В) бітімгершілік келісімін жасау құқығы

С) іске қатысушы адамдарға сұрақтар қоюға құқығы

D) талап қоюдан бас тарту құқығы

E) өтініш жасауға құқығы

F) іс материалдарымен танысуға құқығы

G) қарсылықтарын мәлімдеуге құқығы

6. Прокурордың қандай міндеті жоқ:

А) Дәлелдемелерді зерттеуге қатысуға

В) Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге

С) Сот отырысына келу

D) Құқықтарын әділ қолдану

E) Іс бойынша қорытынды беру

7. Заңды өкіл бола алады:

А) Судья

В) Адвокат

С) Қамкоршы мен қорғаншы

Ата-ана, асыраушы, қамқоршы мен қорғаншы

E) Ата-ана, асыраушы

Ғ) Юрисконсульт

G) Ортақ іске қатысушылардың біреуі адвокат, юрисконсульт

8. Жалпы ережелер бойынша бірінші саты ретінде азаматтық істерді қарайтын
соттар:

А) облыстык соттар

В) облыстық соттарға теңестірілген соттар

С) қалалық соттар

D) аудандық (қалалық) соттарға теңестірілген соттар

Е) аудандық соттар

9. Жазбаша дәлелдеме:

А) Ғылыми –техникалық құралдары

В) Құжаттар

С) Дәлелдеменің бағалауы

D) Соттың тапсырмасы

E) Іс үшін бар мән -жайлар туралы мәліметтерді қамтитын актілер
Ғ) Куәнің айғақтары

G) АІЖК 81-бапта көзделген іскерлік немесе сипаттағы хаттар

10. Мүліктік даулар бойынша талап арыздардың бағасы кіммен анықталады:

А) үшінші тұлғамен

В) жауапкермен

С) өзін-өзі басқару органымен

D) талапкермен

E) жалпы ереже бойынша талап қоюшы көрсетеді, көрсетілген баға шын мәніндегі бағаға сәйкес келмесе, судья айқындайды

11. Талап қоюшының арнайы құқыктары:

А) Сот отырысында дөрекі сөйлеп, сот отырысына қатыспауға

В) Талаптың негізін, пәнің өзгертуге, талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бастартуға

С) Судьяға қарсы келуге

D) Талаптың негізін, пәнің өзгертуге, талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бас тартуға, талапты қайтаруын сұрауға және бітім келсімге келуге

Е) Талапты қайтаруын сұрауға және бітім келсімге келуге

12. Талап арыз мынадай реттерде қозғалыссыз қалдырылады:

А) Талап арызда көрсетілген дәлелдеме жоқ болса

В) Талап арыздың көшірмесін тіркемесе

С) Баж төленген жағдайда

D) Егер жауапкер талап арыздың мазмұнына қойылатын талаптардысақтамаса

E) Дәлелдеме болған жағдайда

F) Егер прокурор сот отырысына келмесе

G) Баж салығын төлемесе

13. Сот шакыруының мазмұны:

А) парламенттің мекен жайы

В) Шақыру қағазын жіберуге сот міндетті емес

Іске қатысушы тұлғаларға іс бойынша оларда бар барлық дәлелдемелерді табыс етуді ұсынады

D) Сарапшының қортындысын табыс етеді
Е) Прокуратураның мекен жайы

F) Адресат кім ретінде хабарланып немесе шақырылып отырғандығын көрсету

G) Соттың атауы мен мекен – жайы

14. Куәларды сот отырысы залынан шығару:

А) Куәләрді сот отырысы залынан мамандар шығарады

В) Сот отырысы аяқталған соң куәларды жібереді

С) Соттың куәларды сот отырысы залынан шығаруға құқығы жоқ

D) Куәләрді сот отырысы залынан прокурор шығарады

Е) Куәләрді сот отырысы залынан сот өкілі шығарады

Ғ) Куәләрді сот отырысы залынан сарапшы шығарады

15. Сырттай шешімге шағым жасау:

А) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 3 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

В) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 10 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

С) Сырттай шешімге сарапшы қорытынды береді, содан кейін шағым жасалады

D) Сот істі сырттай іс жүргізу тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығармайды

Е) Жауапкеркүшін жою туралы арыздасыр сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді

Ғ) Шағым жасау 30 күн өткеннен кейін

16. Қандай санаттағы істер ерекше іс жүргізудегі істерге жатпайды:

А) азаматты қайтыс болды деп тану туралы

В) жылжымалы мүлікті иесіз деп тану туралы

С) адамның біреуідің асырауында болу фактісін анықтау туралы

D) азаматты хабар ошарсыз кетті деп тану туралы

Е) жалақыны өндіріп aлy туралы істер

Ғ) жұмысқа қайта орналастыру туралыістер

G) алимент өндіріп алу туралы істер

17. Сот шешіміне апелляциялық наразылық келтіру құқығы тиесілі:

А) Мемлекеттік билік органдарына

В) Қазакстан Республикасының Бас Прокуроры мен оның орынбасарларына

С) Іске қатысушы тұлғаларға

D) Кез келген прокурорға

Е) Істі қарауға қатысушы прокурорға

18.Қадағалау тәртібінде шағымдау және наразылық келтіру институтының мақсаттары:

А) Соттардың дұрыс сот актісін шығаруын қамтамасыз ету

В) Талапкердің мүддесін қорғау

С) Заңды күшіне енбеген сот актісінің заңдылығын және негізділігін тексеру

D) Іске қатысушы тұлғаларға құқықтары мен занды мүдделерінің қорғалуына

кепілдік беру

E) Облыстық және оған теңестірілген соттар

Е) Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

19. Сот шешімдерің ұйғарымдары мен қаулыларын жаңадан анықталған мән- жайлар бойынша қайта қарайтын соттар:

А) Жаңа шешім шығарған апелляциялық, кассациялық немесе қадағалау сатыларындағы сот

В) Жоғары тұрған сот

С) Шешімді шығарған бірінші сатыдағы сот

D) Талапкердің тұрақты жері бойынша бірінші сатыдағы сот

F) Заңды күшіне енген сот актісінің заңдылығын және негізділігін тексеру

20. Жойылған іс бойынша сот қаулысын дәлме – дәл қалпына келтіру үшін
жиналған материалдар жеткіліксіз болған жағдайда сот:

А) сот ісін тоқтатып, іске қатысушы адамға талап қою құқығын түсіндіреді

В) істің мәні бойынша ұйғарым шығарады

С) іс қозғаудан бас тартады

D) егер ол іс қозғалған болса, оны дәлелді ұйғарыммен қараусыз қалдырады

Е) ұйғарымымен іс жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауды тоқтатады және іске қатысушы адамдарға жалпы тәртіппен талап қою құқығын түсіндіреді

Ғ) арызды қарауды тоқтатады

21. Шетелдік соттардың өз сипаты бойынша орындауды талап өтпейтін шешімдері:

А) ондай шешімдер занда көзделмеген

В) егер некенің бұзылуы кезінде ерлі-зайыптылардың екеуі де Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрған болса, қазақстандық азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы шешімдері Қазақстан Республикасында танылады

С) әділет министрлігінің рұқсатымен

D) шетел консулдығының рұқсатымен ғана

E) жылжымайтын мүлік жөніндегі шешімдер

F) халықаралық шартта көрсетілген шешімдер

22. Заңмен бекітілген мерзімдер:

А) талап арызға пікір жазу мерзімі

В) шешімнің көшірмесін жасау мерзімі

С) талап арыз жетіспеушіліктерін дұрыстау мерзімі

D) қайта анықталған мән-жайларға байланысты істі қайта қарау туралы арызды беру мерзімі

E) істі қарастыруды тоқтату мерзімі

F) апелляциялық шағым жасау мерзімі

G) орындау әрекетін тоқтату мерзімі

23. Қазақстан Республикасының АІЖҚ кодексі бойынша сот шешімі ұғымы:

А) Сот шешімі дегеніміз істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы болып табылады

В) Шешім - бұл атқарушылық іс жүргізуде туындайтын мәселелерді шешетін қаулы

С) Шешім - бұл кассациялық сатыдағы соттың қаулысы

D) Шешім - бұл соттың қаулысы және онда талап өндірісінде мәлімделінген талаптарға, ерекше сипаттағы іс жургізу істеріндегі шағым мен арызға жауаптар мазмұндалған

Е) Сот шешіммен тараптардың бітімгершілік келісімі бекітіледі

Ғ) Шешім – бұл дәлелдеменің жалғандығын мәлімдеу

G) Шешім – бұл істі мәні бойынша шешетін бірінші сатыдағы сот қаулысы

24. Кассациялық сатыда соттың өкілеттіктері:

А) істі сот қадағалауы тәртібімен қайта қараудан бас тартуға құқылы.

В) кассациялық сатының қаулысын – өзгеріссіз, ал өтінішті, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыруға құқылы

С) апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымының күшін жоюға, істі бірінші немесе апелляциялық сатыдағы сотқа жаңадан қарауына жіберуге құқылы.

D) қадағалау сатының қаулысын - өзгеріссіз, ал өтінішті, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыруға құқылы

Е) апелляциялық сатының қаулысы мен ұйғарымын - өзгеріссіз, ал шағымды, наразылықты қанағаттандырусыз қалдыруға құқылы

Ғ) іс бойынша шығарылған кассациялық қаулысын күшінде қалдыруға құқылы

25. Судья сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарым шығарады, егер:

А) Мемлекеттік баж төленбесе

В) Талап қою талаптарын бұзудың немесе бұзу қаупінің мәні көрсетілмесе

С) талапкердің талаптағы кемшіліктер жойылмаса

D) Мәлім етілген талапты растайын құжаттар табыс етілмесе

E) Талапты қамтамасыз ету шаралары туралы көрсетілмесе

Ғ) Табыс етілген құжаттар негізінде шешу мүмкін емес кұқық туралы даулардың болуы

1. Қазақстан Республикасындағы азаматтық іс жүргізудің қайнар көздері:

А) Әдет ережелері

В) Әдет – ғұрып

С) Мамандандырылған әкімшілік сотының сот актілері

D) Қазақстан Республикасының Конституциясы

E) Қазакстан Республикасының Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары

2. Азаматтық сот ісін жүргізудің принциптері:

А) Қадағалау өндірісі бойынша шағымдану

В) Атқарушылық іс жүргізу тәртібі

С) Заңдылық

D) Сотта істі қараудың жариялығы

E) Сот ісін жүргізу тілі

3. Азаматтық іс жүргізудегі құқықтық қатынастарының түрі:

А) ерекше

В) толық

С) шарттық

D) шартты

E) қызметтік – көмек көрсетушілік

F) негізгі

G) қосымша

4. Процессуалдық тең қатысу;

А) дербес талап мәлімдемейтін үшінші жақтың жауапкер жағында іске қатысуы

В) іске бірнеше талап қоюшының қатысуы

С) азаматтық іске бірнеше жауапкердің қатысуы

D) егер талапкер жауапкерді басқа тұлғамен ауыстыруға келіспесе, онда бұл тұлғаны сот екінші жауапкер ретінде іске тарта алады

E) жауапкердің және оның өкілінің іске қатысуы

5. Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың құрамына кіретін процеске қатысушы:

А) даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға

В) аудармашы

С) талап қоюшы

D) жауапкердің өкілі

E) сот приставы
Ғ) сарапшы

G) хатшы

6. Азаматтық сот ісін жүргізуде жоғары қадағалаудағы жүзеге асыратын прокуратураның қызметін реттейтін заң актілері:

А) заңды күшіне енген сот шешімдері, ұйғарымдары және қаулылары

В) Қазақстан Республикасының Қылмыстык кодексі

С) «Қазакстан Республикасының Прокуратурасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

D) Қазакстан Республикасының Конституциясы

E) Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі
Ғ) Қазакстан Республикасының Білім туралы Заңы

G) Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

7. Өкілдің жалпы өкілеттігі:

А) сотқа жазбаша және ауызша түсінік беру

В) бітімгершілік келісім жасау

С) дәлелдемелерді сотқа ұсыну

D) соттың қаулысына шағым беру

E) құзыретін басқа тұлғаға тапсыру

Ғ) сот шешімі бойынша берілген мүлікті талап ету

G) талап арызды мойындау

8. Азаматтық істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру негіздері:

А) егер тараптың өкілі істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру туралы өтініш жасаса

В) егер іске қатысушының адамдар өкілдерінің біреуі соттың төрағасының туысы болса

С) істі аталған сотта қарау кезінде оның істің соттылық ережелерін бұза отырып қабылданғаны анықталса

D) егер үшінші тұлға істі өзі тұратын жердің сотына беруі туралы өтініш мәлімдесе

E) егер соттың төрағасы іске қатысушы адамдардың біреуінің туысы болса

9. Азаматтық іс бойынша дәлелдеме емес:

А) Сарапшының қорытындысы

В) Заңсыз жол берілген заңды фактілер

С) Куәнің түсініктемесі

D) Жауапкердің түсініктемесі

E) Үшінші тұлғаның түсініктемесі
Ғ) Іске қатысы жоқ фактілер

G) Жәбірленушінің түсініктемесі

10. Талап арызды қайтару:

А) Арызға оған қол қоюға өкілеттігі бар адам қол қойса

В) Мемлекеттік баж төленсе

С) Арызды әрекет қабілеттігі бар адам берсе

D) арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе

E) Іс осы соттың соттауына жатса
Ғ) Іс осы соттың соттауына жатпаса

G) Осы немесе басқа бір соттың іс жүргізуінде сол тараптар арасында, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша дау жөнінде іс бар болса

11. Сот ұйғарымын шығару тәртібі:

А) Күрделі емес мәселелер бойынша сот отырыс залынан шықпай-ақ ұйғарым шығарады

В) Ұйғарым шығарылғаннан кейін дереу жарияланады

С) Тек қана бірінші сатыдағы сотта шығарылады

D) Сот істі мәні бойынша қарағанда шығарады

E) Материалдық-құқыктық дауларды шешеді

Ғ) Апелляциялық шағымдау, наразылық келтіру арқылы күшін жоюға болады

G) Ұйғарым шағымдау мерзімі өткен соң жарияланады

12. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері жөнінде ұйғарымдарға шағымдану:

А) Шағым беру мерзімі оған бұл ұйғарым 7 күннен бастап есептеледі

В) Ұйғарымға жеке шағым беру ұйғарымның орындалуын тоқтады

С) Шағым беру мерзімі оған бұл ұйғарым 5 күннен бастап есептеледі

D) Шағым-беру мерзімі оған бұл ұйғарым белгілі болған күннен бастап есептеледі

E) Барлық ұйғарымға жеке шағым берілуі және наразылық келтіру мүмкін

13. Істі дайындау кезінде судьяның алдына қойылған міндеттері:

А) іске барлық қажетті дәлелдемелік материалдарды жинау және тараптардың құқықтық қатынастары мен басшылыққа алынатын заңды анықтау,

В) сараптама актісін жерінде қарау

С) тараптардың қатысуымен істі қарауды қамтамасыз ету

D) тараптардан сұрау, куәлардан жауап алу

E) қажетті дәлелдемелерді жинау

14. Соттық дәлелдеу сатылары:

А) Айғақтарды беру және тараптармен өтініш жасау

В) Дәлелдемелер зерттеу және бағалау

С) Дәлелдемелер ұсыну

D) Іске қатысушы тұлғалардың түсініктемелерін тыңдау

E) Іс материалдармен танысу
Ғ) Дәлелдемелер жинау

15. Сырттай шешімге шағым жасау:

А) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 3 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

В) Сот істі сырттай іс жүргізу тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығармайды

С) Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді

D) Күшін жою туралы арыз беру мерзімі өткен соң, 1-сатыдағы сот арызды қанағаттандырудан бас тарту туралы ұйғарым шығарған кезден бастап 15-күн ішінде аппелациялық тәртіппен шағым беру

E) Сырттай шешімге сарапшы қорытынды береді, содан кейін шағым жасалады

Ғ) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап бес күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

16. Әкімшілік құққық бұзушылыu


8767419936961706.html
8767480687979543.html

8767419936961706.html
8767480687979543.html
    PR.RU™