Аналіз ретроспективний анкета

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

переліку питань і забезпечує відносно

швидкий збір інформації про ринок

(опитування споживачів тощо), про

виконувану роботу (опитування на

робочих місцях з метою збору інфор(

мації для складання посадової

інструкції та ін.). До початку скла(

дання будь(якої анкети варто чітко

сформулювати мету дослідження.

антидемпінгове мито(англ. апtidum_

ping duty) – різновид мита, спрямова(

ний на захист внутрішнього ринку від

ввезення товарів за демпінговими

цінами. Сплачують його імпортери за

товари, що реалізуються за низькими

цінами або ввозяться з інших країн,

які субсидують експорт.

антикризове управління(англ. аnti_

crisis management) – діяльність менед(

жменту фірми, спрямована на подо(

лання гострих проблем підприєм(

ства, що накопичилися внаслідок

поганого управління. Опір змінам

колективу фірми на етапі подолання

внутрішньої кризи зазвичай зни(

жується (корисний приклад опису

антикризового управління в корпо(

рації “Крайслер” дає Лі Якокка у

своїй книжці “Кар’єра менеджера”).

Грамотне антикризове управління,

як правило починається з процедури

оцінки потенціалу підприємства.

антиципація(англ. апticipation) –

виплата грошей за діловим зобов’я(

занням до встановленого терміну.

ануїтет(англ. апиity) – 1. внесок,

що періодично сплачується (щоріч(

на рента). 2.тип термінової держав(

ної позики із щорічним погашенням

боргу.

анулювання(англ.unulment) – скасу(

вання, оголошення недійсним яко(

го(небудь акта, договору або прав.

апеляція(англ. аррeal) – оскарження

будь(якої постанови у вищу інстанцію,

яка має право переглядати справу.

апробація(англ. practical approral) –

перевірка на практиці, в реальних

умовах теоретично побудованих ме(

тодів, розрахунків, схем, моделей

різноманітних процесів.

арбітраж(англ. аrbitration) – спосіб

вирішення спірних питань, що мо(

жуть виникнути між юридичними

особами в процесі їхньої господарсь(

кої діяльності за посередництва

арбітрів. Арбітри обираються безпо(

середньо юридичними особами або

призначаються відповідно до чинно(

го законодавства.

арешт на вклад(англ. bloked account)–

вид арешту майна за ухвалою суду, що

полягає у припиненні операцій щодо

видачі грошей з рахунка вкладника.

архетипи(англ. archetypes) –

первісні, природжені ідеї, образи, що

становлять основу несвідомого (за

К. Юнгом) і які впливають на пове(

дінку, створення уяви, фантазій осо(

бистості.

асигмент(англ. аssigment) – по(

відомлення опційному “рейтеру” про

те, що власник опціону використав

опціон і що він має передати (отри(мати) згідно з контрактом.

асигнації(англ. currency bill) – папе(

рові гроші. З’явилися внаслідок роз(

витку товарного виробництва й еко(

номічної необхідності вилучення з

обігу золота та інших цінностей, які

виконували роль грошей.

асортимент(англ. assortment) – група

товарів, які продаються разом.

асортимент товарний(англ. аssortment

of goods) – група товарів, тісно пов’я(

заних між собою за складом, видом,


8764622719675494.html
8764680215573564.html

8764622719675494.html
8764680215573564.html
    PR.RU™