Семінарське заняття № 2: Загальна характеристика психічної діяльності тварин

Предыдущая1234567Следующая

Мета:за допомогою наукової літератури та самостійної роботи з нею надати допомогу студентам у оволодінні основними питаннями даної теми.

Теоретичні питання для обговорення

1. Проблема інстинкту і научіння:

А) Ранні уявлення про психічну діяльність тварин.

Б) Проблема інстинкту і научіння у світі еволюційного вчення.

В) Сучасне розуміння проблеми інстинкту і научіння.

2. Особливості інстинктивної поведінки тварин.

3. Научіння. Формування навичок.

Основні поняття: інстинкт, безумовний рефлекс, автономність інстинктів, мала індивідуальна мінливість інстинкту, доцільність інстинкту, природній відбір, інстинктивні акти, “пускові механізми”, нейросенсорні системи, аналізатори, ключові подразники, активація.

Основні вміння: вміння дати характеристику інстинктивних актів, з яких складається інстинктивна поведінка та специфічним ключовим подразникам; вміння визначати інстинкт та механізми його формування; вміння розпізнавати безумовний рефлекс та показати його роль у формуванні інстинкту.

Методичні вказівки

Внутрішні і зовнішні фактори інстинктивної поведінки. Інстинкт. Інстинктивна поведінка. Індивідуальний розвиток (онтогенез). Научіння. Проблема інстинкту і научіння. Мотивація поведінки: зовнішня та внутрішня. Ритмічні процеси ЦНС. Автономні коливальні процеси. Циркадний ритм. Синхроність. Аналізатори сприймання. Зовнішні ключові подразники. Основні властивості нервової системи: сила основних нервових процесів, врівноваженість та рухливість цих процесів. Фази інстинктивної дії. Пошукова чи підготовча фаза. Кінцева фаза. Біологічне значення інстинктивної дії. Пластичність фази. Орієнтовно-дослідницька діяльність тварин. Ригідність фази. Модифікація інстинктивної поведінки. Стереотипність рухів.

Процес научіння. Інстинктивна поведінка. Індивідуальний досвід. Динамічні процеси в ЦНС. Вибірковий характер поведінки тварини. Синтез діяльності тварини. Вроджена видова програма поведінки в ЦНС. Внутрішні та зовнішні подразнення. Видовий та індивідуальний досвід. Реєстрація параметрів виконуваних дій. Перевірка результатів виконуваних дій. Особливості меж до научіння у тварин. Лабільність поведінки. Індивідуальне пристосування тварини до екстремальної ситуації. Широта діапазонів до научіння. Показники висоти психічного рівня тварини. Пластична поведінка. Навичка. Вроджена чи нова рухова координація. Успішність виконуваних рухів та їх підкріплення позитивним результатом. Тренування. „Оперантне обумовлення”. „Класичне обумовлення”. Дресирування. Імітація. Імітаційне научіння: облігатне та факультативне.

Психічна діяльність тварин. Елементи інстинкту і научіння. Думки давніх мислителів: Епікур, Лукрецій, Платон, Аристотель. Природній відбір. Потяги. Спрямованість тварин на самозбереження та продовження роду. Залежність активності тварин від зовнішніх факторів. Безсвідома діяльність тварин. Вроджена та набута поведінка. Роль зовнішніх та внутрішніх факторів психічної активності тварин. Взаємовідношення вроджених і набутих дій тварин. Жан Батист Ламарк про еволюцію живої природи. Уявлення про спрямовану дію психічного фактора. Зв’язок психіки з нервовою системою. Природні реакції організму на впливи середовища. Пристосувальний характер інстинктивних дій. Індивідуально-мінлива поведінка. К.Ф.Рульє. Роль спадковості та накопичення досвіду у змінах інстинктів. Роль і взаємодія факторів середовища і фізіологічних процесів. Ч.Дарвін. Пластичність інстинктивної поведінки. Праця В.О.Вагнера „Біологічні основі порівняльної психології”.Контрольні запитання

1. З’ясуйте механізми формування інстинкту.

2. Дайте ґрунтовну характеристику інстинктивної поведінки тварин.

3. Обґрунтуйте поняття внутрішніх та зовнішніх факторів інстинктивної поведінки.

4. Які основні компоненти структури інстинктивної поведінки тварин?

5. Дайте визначення поняттям: інстинкт, інстинктивна поведінка, рефлекс.

6. У чому полягає зміст безумовного рефлексу та яка його роль у формуванні інстинкту?

7. Обґрунтуйте формування єдиного поведінкового акту.

8. Схарактеризуйте поняття наслідування у тварин.

9. У чому полягає роль маніпулювання у формуванні навичок у тварин?

10. Розкрийте загальну змістовну характеристику процесу научіння.

11. Покажіть взаємовідношення процесів научіння і спілкування у тварин.

12. Розкрийте значення процесу імітації у формуванні навичок.

Література

1. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии.- М.: Издательство МГУ, 1976.- 287 с.

2. Сергеев Б.Ф. Ступени эволюции интеллекта.- Л.: Наука, 1986.- 192 с.

3. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии / Сравнительная психология и зоопсихология / Под ред. Г.В. Калягиной. – СПб: Питер, 2004. – С. 137-156.

4. Зорина З.И. Индивидуально-приспособительная деятельность животных. - Там само. - С. 338-354.

5. Зорина З.И., Полетаева И.И. Элементарное мышление животных. - Там само. - С. 91-119.

6. Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное мышление животных: Учебное пособие / З.А.Зорина, И.И.Полетаева. – М.: Аспект Пресс, 2003. – С. 80-143.

7. Правоторов Г.В. Зоопсихология для гуманитариев. Учебное пособие. – Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2002. – С. 64-144.

8. Тинберген Н. Поведение животных.- М.: Мир, 1978.- 192 с.

9. Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка.- М.: Издательство АН СССР, 1963.- 139 с.


8763994401049626.html
8764041834122129.html

8763994401049626.html
8764041834122129.html
    PR.RU™